Monday, December 3, 2012(Annals of Geophysics, 55, 3, 2012; doi: 10.4401/ag-5535)

Stefania Lucchesi & Marco Giardino